ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

VERSIE 1.1
Datum: 07-06-2017

Gevestigd aan het Slijkhout 9, 8532 BV Lemmer, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 69279845

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (YoHo-app.nl) en de YoHo-App. YoHo behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik. YoHo raadt haar Gebruikers aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig te raadplegen.


Hieronder tref je de volledige algemene voorwaarden aan in juridische termen en begrippen. Wij begrijpen dat de juridische tekst wellicht wat moeilijk te begrijpen is. Daarom hebben we hieronder de belangrijkste bepalingen voor je op een rijtje gezet:


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. YoHo: de eigenaar van het YoHo-Platform;
 2. 2. YoHo-Platform: de door YoHo aangeboden software applicatie, welke kan worden gebruikt via de Website (YoHo- app.nl) of als App via mobiele apparatuur.
 3. 3. Jongere: de (jonge) persoon welke gebruik maakt van het YoHo-Platform teneinde een Klus aan te nemen.
 4. 4. Oudere: de (oudere) persoon (of mantelzorger) welke gebruik maakt van het YoHo-Platform teneinde een Klus op het YoHo-Platform te plaatsen.
 5. 5. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van het YoHo-Platform, daaronder in ieder geval begrepen: de Oudere en de Jongere.
 6. 6. Klus: de door een Oudere op het YoHo-Platform geplaatste oproep die bedoeld is om een Jongere uit te nodigen tot het verrichten van een Klus, zoals het doen van boodschappen, ramen zemen, wandelen of uitleg geven over het gebruik van een computer of mobiel apparaat;
 7. 7. App: de mobiele applicatie welke via een (mobiel) apparaat kan worden gebruikt.
 8. 8. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via het YoHo-Platform na het verstrekken van bijhorende inloggegevens;
 9. 9. Gebruik(en): onder “gebruiken” valt in deze algemene voorwaarden ieder gebruik van het YoHo-Platform daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen;
 10. 10. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 11. 11. Website: de website van YoHo, te bereiken via: www.YoHo-app.nl.

Artikel 2. Doel van het YoHo-Platform

 1. 1. Het YoHo-Platform biedt aan Ouderen de mogelijkheid om een Klus te plaatsen. Het betreft daarbij de oproep tot het uitvoeren van werkzaamheden door een Jongere. Daarnaast biedt het YoHo-Platform aan Jongeren de mogelijkheid om een Klus te accepteren teneinde wat bij te verdienen. Voordat de Oudere en Jongere gebruik kunnen maken van het YoHo-Platform, dienen zij een Account aan te maken.
 2. 2. Nadat de Oudere een Account heeft aangemaakt, heeft de Oudere mogelijkheid om een Klus te plaatsen. Zodra de Oudere een Klus op het YoHo-Platform heeft geplaatst, zal deze Klus door middel van een pushbericht worden gecommuniceerd aan Jongeren binnen een straal van maximaal 10 kilometer. Ook zal de Klus zichtbaar zijn voor bezoekers van het YoHo-platform, wanneer een bezoeker een zoekopdracht op het YoHo-Platform ingeeft. In dat geval zal het YoHo-Platform de relevante resultaten uit haar database aan de bezoeker tonen.
 3. 3. Nadat de Jongere een Account heeft aangemaakt, kan hij reageren op een Klus. Wanneer een Jongere uitvoering wenst te geven aan een door een Oudere geplaatste Klus, kan hij via het YoHo-Platform de Klus accepteren.
 4. 4. Bij het tonen van een Klus, worden de contactgegevens van de Oudere door YoHo verborgen. Zodra de Jongere een Klus heeft geaccepteerd, ontvangt de Jongere de contactgegevens van de Oudere. Tevens ontvang(t)(en) de ouder(s) van de Jongere een e-mailbericht waarin staat dat hun kind interesse heeft getoond in een Klus op het YoHo-Platform.
 5. 5. Zodra YoHo de contactgegevens van de Oudere aan de Jongere bekend heeft gemaakt, kan de Jongere contact opnemen met de Oudere, zodat deze de Klus met elkaar kunnen aangaan. YoHo maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Oudere en een Jongere tot stand gekomen Klus. YoHo brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als de aanbieder van een technisch internet platform.
 6. 6. YoHo garandeert niet dat de getoonde zoekresultaten altijd volledig, juist en up-to-date zijn.
 7. 7. YoHo garandeert niet dat door het gebruik van het YoHo-Platform, zoals het aanmaken van een Account, het plaatsen van een Klus, het zoeken naar Klussen, etc. daadwerkelijk enige overeenkomst tussen de Oudere en een Jongere tot stand komt.

Artikel 3. Duur, opzegging en tarieven

 1. 1. Wanneer de Gebruiker een Account aanmaakt, komt tussen YoHo en de Gebruiker een Overeenkomst tot stand op basis waarvan de Gebruiker gebruik kan maken van de diensten van YoHo, zoals het plaatsen van Klussen, alsmede het reageren op een Klus.
 2. 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gebruiker een Account heeft aangemaakt en daarbij alle noodzakelijke stappen in het online registratieproces met succes heeft doorlopen. Het aanmaken van een Account wordt door YoHo schriftelijk (per e-mail) bevestigd. De schriftelijke bevestiging door YoHo wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Gebruiker hiertegen binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maakt.
 3. 3. Alle Overeenkomsten worden overeengekomen voor onbepaalde duur. De Overeenkomst kan op ieder gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd door opzegging van zijn Account via het YoHo-Platform.
 4. 4. In geval van opzegging van een Overeenkomst worden de Account en alle daaraan gekoppelde Klussen en (lopende) reacties van het YoHo-Platform verwijderd. YoHo is niet gehouden om met de Account van de Gebruiker samenhangende gegevens opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 4. Gebruik van het YoHo-Platform

 1. 1. De Jongere die bij het aanmaken van een Account de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient voor het aanmaken van de Account toestemming te vragen van een wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd).
 2. 2. Iedere Gebruiker mag maximaal 1 Account aanmaken, tenzij de Gebruiker schriftelijke toestemming van YoHo heeft gekregen voor het aanmaken van meerdere Accounts.
 3. 3. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle handelingen die via de Account van de Gebruiker worden verricht en vrijwaart YoHo van alle eventuele schade en aanspraken voortvloeiend uit deze handelingen.
 4. 4. De Gebruiker zal bij het aanmaken van een Klus uitsluitend contactinformatie verstrekken op de voor deze informatie bestemde en aangewezen velden. Contactinformatie is hierbij alle informatie die kan leiden tot het leggen van schriftelijk, telefonisch of anderszins contact met de Gebruiker.
 5. 5. De Gebruiker verklaart en staat er voor in dat de informatie en gegevens die de Gebruiker op het YoHo-Platform plaatst juist, volledig en up-to-date is.
 6. 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Klussen, reacties en berichten (hierna verder te noemen: “Berichten”) die hij of zij op het YoHo-Platform plaatst. De Gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van de inhoud van zijn of haar Berichten door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de Gebruiker van informatie en gegevens die de Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
 7. 7. De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de Berichten op het YoHo-Platform en het gebruik van de inhoud van de Berichten zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
 8. 8. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden:
  1.    a. een Bericht tot het verrichten van werkzaamheden of de levering van zaken op het YoHo-Platform te plaatsen, welke werkzaamheden of zaken bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
  2.    b. een Bericht tot het verrichten van seksuele handelingen op het YoHo-Platform te plaatsen, ongeacht of daarbij een leeftijd wordt genoemd;
  3.    c. het YoHo-Platform te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
  4.    d. het YoHo-Platform te gebruiken voor frauduleuze handelingen;
  5.    e. het YoHo-Platform te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
  6.    f. het YoHo-Platform te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van YoHo te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
  7.    g. wederrechtelijk gebruik te maken van het YoHo-Platform of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde informatie en gegevens;
  8.    h. zodanig gebruik te maken van het YoHo-Platform dat het YoHo-Platform daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  9.    i. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YoHo op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van het YoHo-Platform te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het YoHo-Platform gepubliceerde informatie en gegevens;
  10.    j. om enig gedeelte van het YoHo-Platform en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
  11.    k. om beveiliging gerelateerde onderdelen van het YoHo-Platform te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
  12.    l. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YoHo ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van het YoHo-Platform of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
   1.       i. het (weder)verkopen van toegang tot het YoHo-Platform en/of de diensten van YoHo op een andere Website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
   2.       ii. het verder verspreiden van de door YoHo aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door YoHo gedreven ondernemingsactiviteiten;
  13.    m. om (een gedeelte van) de inhoud van het YoHo-Platform of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van het YoHo-Platform, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.
 9. 9. Het is uitdrukkelijk verboden Klussen op het YoHo-Platform te plaatsen c.q. een reactie uit te brengen waarvan de inhoud in strijd is met de richtlijnen die door YoHo op haar Website en in de onderhavige algemene voorwaarden worden gegeven met betrekking tot de inhoud van Advertenties en Biedingen.
 10. 10. Het staat YoHo vrij Berichten, indien nodig, pas na goedkeuring te tonen. Als maatstaf gelden hiervoor de richtlijnen die door YoHo op haar Website en in de onderhavige gebruiksvoorwaarden worden gegeven met betrekking tot de inhoud van Berichten.
 11. 11. Bij overschrijding door Gebruiker van de bepalingen in dit artikel behoudt YoHo zich het recht voor om de Account van de Gebruiker te blokkeren en de weergave en doorgifte van aan de Account gekoppelde Berichten totdat door Gebruiker aan de door YoHo gestelde vereisten wordt voldaan en zonder dat YoHo daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zal zijn.
 12. 12. Eventuele schade die YoHo lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de Gebruiker, zal door YoHo integraal op de Gebruiker worden verhaald.

Artikel 5. Het plaatsen van Klussen en reacties

 1. 1. Door middel van het plaatsen van een Klus kunnen Ouderen de hulp inschakelen van een Jongere. Advertenties dienen daarbij direct of indirect verband te houden met het vervoer van goederen. Het plaatsen van een Klus met betrekking tot personenvervoer is uitdrukkelijk verboden.
 2. 2. De Oudere dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de Klus helder en duidelijk is, overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 3. 3. De Jongere dient er zorg voor te dragen dat de wanneer hij/zij een Klus aanvaardt, hij/zij deze Klus op een zorgvuldige en nette wijze uitvoert.
 4. 4. YoHo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving of opgave van redenen Berichten in te korten, te weigeren, te wijzigen of te verwijderen. YoHo zal hiertoe slechts overgaan indien Berichten:

Artikel 6. Wijzigingen en onderhoud

 1. 1. Het YoHo-Platform en de diensten van YoHo worden aangeboden “as is”. YoHo is op geen enkele wijze verplicht om wijzigingen of verbeteringen in het YoHo-Platform of haar diensten aan te brengen.
 2. 2. YoHo garandeert niet dat de site ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten of dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 3. 3. Het is YoHo toegestaan het YoHo-Platform en haar diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover YoHo dit nodig acht. YoHo heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig.
 4. 4. Het staat YoHo vrij het YoHo-Platform of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen, dan wel haar Website en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Gebruiker gehouden te zijn. YoHo is niet verplicht de Gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) het YoHo-Platform op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. 1. YoHo stelt zich het adequaat functioneren van het YoHo-Platform en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. YoHo staat er echter niet voor in dat het YoHo-Platform of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. YoHo wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. YoHo is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van het YoHo-Platform of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is YoHo in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 2. 2. YoHo neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van het YoHo-Platform en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens en het versturen van (persoons)gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). YoHo aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van het YoHo-Platform, de achterliggende systemen of door YoHo opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van YoHo of haar werknemers. De Gebruiker vrijwaart YoHo voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van het YoHo-Platform, de achterliggende systemen of door YoHo opgeslagen (persoons)gegevens.
 3. 3. YoHo zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
  1.    a. het gebruik van het YoHo-Platform;
  2.    b. het niet of niet-volledig nakomen door een Gebruiker van een tussen de Gebruikers van het YoHo-Platform tot stand gekomen overeenkomst;
  3.    c. softwarefouten in het YoHo-Platform;
  4.    d. ontoegankelijkheid van het YoHo-Platform, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of een niet- functionerend e-mailadres van een (derde) Gebruiker;
  5.    e. onderhoud en calamiteiten;
  6.    f. onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van het YoHo-Platform, waaronder van Accounts;
  7.    g. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op het YoHo-Platform vermelde inhoud;
  8.    h. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van het YoHo-Platform of systemen van YoHo door derden;
  9.    i. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Gebruiker;
  10.    j. gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. 4. In het communicatieverkeer tussen gebruikers onderling of tussen de Gebruiker en YoHo is YoHo op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van het YoHo-Platform.
 5. 5. YoHo maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Oudere en een Jongere tot stand gekomen overeenkomst. YoHo brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddelaar). Derhalve aanvaardt YoHo geen aansprakelijkheid voor:
  1.    a. schade die de Oudere of Jongere lijdt als gevolg van een door tussenkomst van het YoHo-Platform tot stand gekomen overeenkomst of het niet, niet-juist, niet-tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan;
  2.    b. schade die een derde lijdt welke samenhangt met de uitvoering van de Klus.
 6. 6. De oudere is zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering die schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid dekt, zoals gevallen van (onder meer) (letsel)schade, materiele schade, diefstal of verlies.

Artikel 8. Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens

Door YoHo via het YoHo-Platform verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door YoHo uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker in kaart te brengen en teneinde YoHo in staat te stellen het YoHo-Platform verder te optimaliseren. YoHo verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij YoHo de Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.


Artikel 9. Links naar andere websites

Het YoHo-Platform bevat mogelijk links naar websites van derden. YoHo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door YoHo houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.


Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. 1. De inhoud van het YoHo-Platform is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YoHo worden opgeslagen (met uitzondering van de inhoud die benodigd is om het YoHo-Platform te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
 2. 2. De Gebruiker geeft YoHo door het plaatsen van Klussen, reacties en berichten op het YoHo-Platform het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de inhoud daarvan te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de inhoud in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
 3. 3. Voorts geeft de Gebruiker YoHo het recht om, als licentienemer van de inhoud van zijn of haar berichten, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de inhoud van Berichten en tegen derden die onrechtmatig jegens de inhoud van Berichten handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
 4. 4. De Gebruiker geeft YoHo hierbij een volmacht om, indien en voor zover YoHo niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de Gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Gebruiker ten aanzien van de inhoud van Berichten en tegen derden die onrechtmatig jegens de Gebruiker handelen ten aanzien van de inhoud van Berichten.

Artikel 11. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart YoHo voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval Gebruiker en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van het YoHo-Platform schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien YoHo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden YoHo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is YoHo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YoHo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.


Artikel 12. Klachten

 1. 1. Klachten over de diensten van YoHo, de werking van het YoHo-Platform of daarop aanwezige inhoud kunnen schriftelijk via het online op het YoHo-Platform ter beschikking gestelde contactformulier aan YoHo kenbaar worden gemaakt of per e-mail aan: info@YoHo-app.nl
 2. .
 3. 2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan YoHo te worden gemeld.
 4. 3. YoHo spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
 5. 4. Indien Gebruikers een klacht hebben over de uitvoering van een Klus, dan kunnen zij daarover contact met YoHo opnemen. YoHo zal in dat geval een bemiddelende rol spelen bij het vinden van een oplossing voor het gerezen geschil tussen de Oudere en de Jongere. YoHo zal daarbij slechts een adviserende/bemiddelende rol spelen, maar echter in geen geval een bindende uitspraak doen.
 6. 5. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door YoHo in behandeling genomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. 1. Op het gebruik van het YoHo-Platform alsmede op iedere door YoHo gesloten en te sluiten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker.
 3. 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.


© YoHo, 2017