Privacy statement

VERSIE 1.1
Datum: 07-06-2017

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van YoHo. In deze verklaring verschaft YoHo informatie over de persoonsgegevens van de gebruikers van de website en app van YoHo (hierna verder te noemen: het “YoHo-Platform”), die door YoHo worden verwerkt in het kader van de app, website en dienstverlening van YoHo. YoHo gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2017. Indien YoHo een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via de app of op andere (elektronische) wijze schriftelijk op de hoogte. Mocht je niet akkoord gaan met eventuele wijzigingen, dan dien je het verdere gebruik van het YoHo-Platform te staken tegen de datum waarop de voorgenomen wijzigingen in werking treden.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die YoHo verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze website.

Door het aanmaken van een account, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geef je toestemming aan YoHo om je persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verzamelen en te verwerken.

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan YoHo verstrekken, indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken zolang je nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.


Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

YoHo, gevestigd aan Slijkhout 9, 8532 BV te Lemmer, Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m00002212.


Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?


Account

1. Bij het aanmaken van een account vragen we je om de volgende gegevens:


Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

2. We verzamelen jouw gegevens met de volgende doelen:

Het stimuleert het onderlinge contact tussen ouderen en jongeren; zij hebben elkaar veel te bieden en te leren.


Websites en systeem

Ten aanzien van alle bezoekers van het YoHo-Platform verzamelen we de volgende gegevens:


Verzameldoelen website, app en systeem

Binnen de app, website en/of het systeem van YoHo worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan YoHo de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met degene die het formulier heeft ingevuld.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door je browser worden opgeslagen op je apparaat, bijvoorbeeld je computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door je aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. YoHo maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Wij plaatsen geen “tracking cookies” op je computer.

Het is mogelijk om op je computer geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van de browser die je gebruikt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van (een gedeelte van) het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal is.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YoHo heeft hier geen invloed op. YoHo heeft Google niet toegestaan de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook

Als je via Facebook op het YoHo-Platform inlogt, verkrijgt YoHo de volgende gegevens uit je openbare Facebook-profiel:


Deze gegevens gebruiken we alleen om voor jou een YoHo-account aan te maken. De gegevens die je aan jouw YoHo-account koppelt geven we niet door aan Facebook. Door in te loggen via Facebook, registreert Facebook onder meer dat jij YoHo gebruikt. Facebook is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij van jou verzamelen. Het onderhavige privacy statement is niet van toepassing op de gegevensverzameling door Facebook. In het privacy beleid van Facebook kun je meer lezen over het gebruik van jouw gegevens door Facebook en hoe je jouw instellingen binnen Facebook kunt beheren.


Hoe lang bewaren wij je gegevens voor deze doelen?

YoHo bewaart de gegevens totdat jij het desbetreffende account en/of de app afmeldt en/of verwijdert. Betrokkenen kunnen YoHo op ieder gewenst moment verzoeken hun account verwijderen of de gegevens binnen het account te wijzigen.

Het kan zijn dat YoHo ter bevordering van de eigen doelstellingen bepaalde persoonsgegevens van betrokkenen niet (direct) verwijdert, indien deze persoonsgegevens redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen en het geen onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene met zich meebrengt.

Uiterlijk 3 maanden na het verwijderen van jouw account, verwijderen we ook deze gegevens.

Algemene statistieken en gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen worden niet verwijderd.


Wie hebben er toegang tot welke gegevens?

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden, die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien YoHo hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. YoHo zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


Hoe beveiligen wij je gegevens?

YoHo gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de stand van de techniek, de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals encryptie van wachtwoorden. Wachtwoorden worden versleuteld opgenomen in de database. De communicatie tussen de app en de server verloopt via een SSL-verbinding (dit is een beveiligde verbinding). We voeren op regelmatige basis stresstesten uit om de veiligheid van onze app te testen.


Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt jouw account op ieder gewenst moment opzeggen. Binnen jouw account kun je tevens de door jou opgegeven en door YoHo opgeslagen informatie inzien en wijzigen.

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die YoHo over je verzamelt. Verder heb je het recht om aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens te verlangen. YoHo zal, indien redelijkerwijs mogelijk, gevolg geven aan een dergelijk verzoek. Indien je een account hebt aangemaakt dan kan YoHo je vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering kunnen schriftelijk worden ingediend bij:© YoHo, 2017